کدهای راه اندازی KX-TDE & KX-TDA

توضیحات محصول

نمایندگی رسمی پاناسونیک درایران پیام امید

01 000 تعين تاريخ وساعت
02 001 دادن شماره به ( 1000حافظه )
03 002 دادن اسم به ( 1000 حافظه )
04 003 تغيرشماره داخليها
05 004 دادن اسم به داخليها
06 005 برنامه براي قفل كردن داخليا
07 006 برنامه براي برگشت خط زنگ خورده برروي DISA تعيين داخلي اپراتور
08 007 كنسول ( اين برنامه حتمأ بايد قبلابرنامه 601 تعين داخلي ذوج كنسول انجام داده باشيم )
09 100 تعين اعداد كاركرد برنامه ها
10 101 تنظيم (روز وشب ) دست يا خودكار
11 102 تنظيم ساعت (روز شب ) خوذكار
12 110 تعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (ADMIN)
13 111 تعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (USER)
13 112 تعين كد براي داخلي منيجر( (maneger
14 120 تعين عدد براي دسترسي اكانت كد verified
15 122 تعين عددبراي دسترسي به ا كانت كد وبين كد شخصي
16 200 تنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام HOLD
17 201 تنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام TRANSFER
18 205 تعين تعداد مراتب تكرار خط اشغال به هنگام REDIAL
19 300 امكان يا عدم امكان دسترسي داخليهاي محدودبه شماره هاي موجوددر (1000 حافظه )
20 301 تعين نوع محدوديت ( 00و0 ) براي LEVEL 2الي 6
21 302 تعين نوع عدم محدوديت ( 00و0 ) براي LEVEL 2الي 6
22 402 تعين گروه خطوط شهري
23 410 تن وپالس خط شهري
24 417 تهين زمان براي كاركرددكمه FLASH
25 450 برنامه براي زنگ خوردن خطوط شهري بر روي داخليها
26 472 نعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان مكالمه براي هرخط شهري مي باشد كه از ( 1تا 60 ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
27 473 نعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان كنفرانس   براي هرخط شهري مي باشد كه از ( 1تا 60 ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
28 490 تعين سيستم FSK يا DTMF براي كالرآيدي
29 500 تعين كلاس وگروه براي خطوط شهري مي باشد كه در اين برنامه مي توان تعين كرد
30 501 تعين Level كاري برا ي هركلاس بر كاري مي باشد
31 502 تعين اينكه تايمر روي چه كلاسهاي كاري باشد اين برنامه با برنامه 472 بايد همراه شود
32 505 امكان روي خط رفتن داخليها وشنود مكالمه
33 511 تعين كلاسهاي مجاز براي manager
34 512 تعين كلاسهاي مجاز براي بازكردن درباز كن
35 514 تعين كلاسهاي مجاز براي روز وشب دستي
36 516 تعين كلاسهاي مجاز براي مراحل برنامه ريزي
37 600 امكان گرفتن داخلي اضافي يا XDP
38 601 انتخاب پورت داخلي براي كاركد باتلفن يا كنسول pc console voice
39 602 تعين كلاس براي داخليها
40 603 تعين گروه براي داخليها
41 620 تعين داخليها براي گروه هاي زنگ خورخط شهري
42 621 تعين نوع زنگ خوردن – بعداز (1 الي 6) زنگ يا چشمك زن بودن چراغ خط يا زنگ خوردن در اولي زنگ
43 622 تعين ( 64 ) عدد غير واقعي براي توزيع خطوط زنگ خورتعين زنگ خوردن خطوط شهري روي داخليه ابتدا با برنامه 622باي گروه زنگ خور يك عدد غير واقعي كه جز و شماره داخليها نباشد تعين مي كنيم – سپس بابرنامه 620 داخليهاي راكه مي خواهيم وارد مي كنيم سپس با 621 تعين مي كنيم كه چه داخلي زنگ زده وكدام تاخير زنگ خورباشد وكدام چشمك زبزند – وسپس وارد كرده دربرنامه ريزي 622 رادربرنامه 450 وارد مي كنيم .
44 640 تعين گروه پيچ برا ي هرگروه داخلي
45 650 تعين گروه براي جواب دادن به زنگ تلفن هاي داخليهاديگر.
46 660 تعين عدد غير واقعي برا يvoice
47 690 تعين داخلي برا ي ثبت بيسيم دكت
48 692 تعين pin برا ي ثبت بيسيم دكت
49 700 تعين عدد غير واقعي براي داخلي پيچر
50 710 تعين موزيك خارجي براي دستگاه
51 711 نوع مزيك در حالت hold خط شهري ( اكسترنال يا اينتر نال )
52 712 نوع مزيك در حالت TRANSFER خط شهري ( اكسترنال يا اينتر نال )
53 720 تعين عدد غير واقعي براي زنگ خوردن دربازكندراين برنامه بايد با برنامه هاي 620- 621- و622 همراه باشد.
54 730 تعين عدد غير واقعي براي پيامهاي DISA برگشت برنامه بايد با برنامه 450 همراه باشد.
55 804 عدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي تماس گرفته شده .توسط پرينتر ( تماسهاي گرفته شده از شركت با بيرون .
56 805 عدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي ورودي توسط پرينتر ( تناسهاي وارد شده از بيرون به شركت ).
57 810 امكان يا عدم دسترسي ريموت به شركت .
58 811 تعين عدد غير واقعي براي مودم .
59 901 پاك كردن هركارتها ينصب شده روي دستگاه .
60 براي مجازكردن خطوط شماره گيري توسط داخليها ابتدا براي خطوط شهري تعين مي كنيم (برنامه 402) سپس با برنامه ( 500) تعين مي كنيم كه چه كلاسي بندي گروه خط شهري داشته باشد – سپسبا برنامه ريزي 602 تعين مي كنيم كه هر داخلي چه كلاسي كار ي راداشته باشد.
61 براي محدود كردن داخليها جهت تماس با خارج وشهرستان ابتدابرنامه (301) تعين مي كنيم كهLevel  2 الي 6 چه نوع محدوديتي داشته باشد.( 0يا 00) سپس با برنامه ريزي ( 501 ) تعين مي كنيم كه هر كلاس كاري چه Level داشته باشد وسپس بابرنامه ( 602 ) تعين مي كنيم كه هرداخلي چه كلاسي داشته باشد.

 

 

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این محصول دیدگاه می‌نویسد. “کدهای راه اندازی KX-TDE & KX-TDA”